ZAKAZUJE SIĘ:

 • przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
 • wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby
 • wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar
 • prowadzenia:
  a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń,
  b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru skażonego
 • uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego

NAKAZUJE SIĘ:

 • posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne
 • przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności
 • skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie
 • zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego upadku świń
 • stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia
 • zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300, str. 1, z późn. zm.)dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii
 • wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300, str. 1, z późn. zm.);
 • przeszukiwanie obszaru przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii
 • niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonego na obszarze o którym mowa w § 1
 • przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 11, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń