Poniżej znajduje się katalog wybranych usług realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie. 

Załatwiając sprawę w Urzędzie zgadzasz się z naszą polityką RODO.

Sprawy załatwisz bezpośrednio w siedzibie inspektoratu, wysyłając podpisany wniosek pocztą lub poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę e-Doręczenia lub w inny sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 670 ze zmianami).

Dodatkowe informacje co do sposobu załatwiania spraw uzyskasz kontaktując się z nami telefonicznie.

 

Wymagania dotyczące rejestracji hodowli psów, kotów i fretek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie rejestruje wyłącznie te zakłady, które złożyły prawidłowy i kompletny wniosek.
Rejestracja jest potwierdzana na piśmie, w którym zakład jest informowany o nadanym niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym. 

Rejestracja zwolniona jest z opłat skarbowych.  

Wzór wniosku ogólnego w spawie podjęcia działalności nadzorowanej i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub zaświadczenia w sprawie ( jeśli opłaty są wymagane).

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji w kwocie 10 zł lub wydanie zaświadczenia  w kwocie 17 zł płatna na konto Urzędu Miejskiego w Oławie. 

Pobierz wniosek

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji w kwocie 10 zł płatna na konto Urzędu Miejskiego w Oławie. 

Pobierz wniosek

Zaświadczenie wydawane w związku z wnioskowaniem w ARiMR o wsparcie w wysokości 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Zaświadczenie wydawane będzie na potrzeby wniosków składanych w terminach od  1 kwietnia do 31 maja.

Zaświadczenie wydawanej jest ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Pobierz druk wniosku

Wniosek należy przedstawić na 48 godz. przed planowaną datą wysyłki.

Opłata za wystawienie świadectwa zdrowia zgodna z cennikiem.

Pobierz wniosek

UWAGA:  w przypadku gdy wniosek dotyczy wystawienia świadectwa zdrowia dla psów, kotów i fretek pochodzących z hodowli , podmiot prowadzący hodowlę  w/w gatunków zwierząt traktowany jest jako zakład w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r.  w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt – AHL”), w powyższym przypadku wymagana jest wcześniejsza rejestracja zakładu u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie. 

Wymagania dotyczące rejestracji hodowli psów, kotów i fretek

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o  każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz. 

Zgłoszenia należy dokonać  telefonicznie, elektoronicznie lub osobiście poprzez przekazanie informacji zawartych w druku zgłoszenia. 

Pobierz druk zgłoszenia

Należy również zgłosić odbiór padłej sztuki do jednego z poniższych zakładów sektora utylizacyjnego: telefony zgłoszeniowe

Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pszczelego i wniosek o wpis pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie jest bezpłatne. 

Za pisemne potwierdzenie dokonania zgłoszenia i wpisu do rejestru należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Oławie, potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku.

Pobierz wniosek

Szczegółowe informacje dostępne na dedykowanej stronie.

Podmioty podlegające obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz:

1. W odniesieniu do działalności prowadzonej na poziomie produkcji pierwotnej pasz oraz następujących, związanych z nią działań:

a) transport, przechowywanie i przeładunek produktów pierwotnych w miejscu produkcji;

b) transport w celu dostarczenia produktów pierwotnych z miejsca produkcji do zakładu;

c) mieszanie pasz wyłączne na potrzeby własnego przedsiębiorstwa bez stosowania dodatków lub premiksów dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek.

 

2. W odniesieniu do działań innych niż wymienione w pkt 1, w tym:

a) sporządzanie mieszanek paszowych wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa, stosując dodatki do pasz lub premiksy dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek;

b) obrót paszami dla zwierząt gospodarskich;

c) transport pasz.

Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oławie ( osobiście, pocztą, przez EPUAP lub e-Doręczenia).

Przed dokonaniem zgłoszenia proszę sprawdzić czy podmiot nie jest już zarejestrowany w rejestrze paszowym.