UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA

Tag: asf

POTWIERDZONO 1 PRZYPADEK ASF U DZIKA NA TERENIE POWIATU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje,  że w dniu 4 listopada 2021r. otrzymał z Krajowego Laboratorium Referyncyjnego  zlokalizowanego w  Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowowym Instytucie Badawczym  w Puławach potwierdzenie wyniku dodatniego w kierunku afrykańskiego pomoru świń  u padłego dzika znalezionego w kompleksie leśnym w okolicach wsi Kopalina, na terenie gminy Oława,  w obwodzie łowieckim 256. Dzik został znaleziony w strefie objętej ograniczeniami II ( strefa różowa).

Aktualne informacje odnośnie ASF publikowane są w zakładce AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

W przypadku znalezienia padłego dzika, należy zgłosić ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie ( telefonicznie lub poprzez system ZIPOD) lub służb powiatowych.

OBSZARY Z ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO 2021/605 – REGIONALIZACJA POWIATU

W dniu 22 października zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1850 z dnia 21 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  W załączniku do rozporządzenia wpisane są obszary na terenie powiatu Oławskiego  objęte ograniczeniami.

Obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) obejmuje:

 • część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4

Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) obejmuje:

 • gminę Jelcz-Laskowice
 • gminę Oława z miastem Oława
 • część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4

Na terenie obszarów od dnia 23 października 2021r. obowiązuje szereg zakazów i nakazów dla hodowców świń oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. 

Szczegółowe informacje dostępne będą w zakładce AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ oraz udzielane są telefonicznie przez pracowników inspektoratu. 

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W SPRAWIE ZWALCZANIA ASF U DZIKÓW

W dniu 19 października 2021r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 27 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego. 

Rozporządzenie określa tereny skażone na terenie województwa, w tym na terenie powiatu oławskiego,  w których obowiązują zakazy i nakazy m.in.  dla hodowców świń oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. 

Obszar skażony na terenie powiatu oławskiego jest wynikiem potwierdzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń u 2 dzików znalezionych przy granicy powiatu oławskiego, w gminie Siechnice,  między wsią  Kotowice i osadą Durok. 

Bieżące informacji na temat aktualnej sytuacji epizootycznej publikowane będą w zakładce AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

ASF – OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje o bardzo dużym wzroście zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu, w związku z intensywnym rozprzestrzenianiem się choroby na terenie kraju oraz województwa dolnośląskiego. Od początku roku na terenie kraju stwierdzono 63 ogniska choroby w gospodarstwach, w tym 7 ognisk w województwie dolnośląskim oraz 1994 ognisk choroby u dzików, w tym liczne  ogniska w województwie dolnośląskim.

 

W przypadku wystąpienia choroby u trzody chlewnej lub dzików wyznaczane są obszary objęte ograniczeniami:

1)   obszar III – czerwony, wyznaczany przy wystąpieniu ogniska u świń,

2)   obszar II – różowy, wyznaczany przy wystąpieniu ogniska u dzików,

3)  obszar I – niebieski, tzw. strefa ochronna pomiędzy obszarami II i III,
a strefą wolną od choroby.

Aktualne mapy obszarów objętych ograniczeniami dostępne są na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

MAPA STREF ASF dolnośląskie

W chwili obecnej obszary objęte ograniczeniami wyznaczone są na przeważającej części województwa dolnośląskiego, na terenie następujących powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, polkowickiego, głogowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, średzkiego i wrocławskiego. Dodatkowo powiat oławski graniczy z obszarem objętym ograniczeniami obejmującym powiat namysłowski w województwie opolskim.

 

Na wszystkich obszarach objętych ograniczeniami występują bardzo duże trudności w obrocie trzodą chlewną.

Świnie mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie z gospodarstw, które spełniają bardzo rygorystyczne zasady tzw. bezpieczeństwa biologicznego, obejmujące w szczególności:

1.   Szczelne i pełne ogrodzenie całego gospodarstwa lub co najmniej budynków, w których utrzymywane są świnie, pasza i ściółka, zabezpieczające przed kontaktem    z trzodą chlewną z innych gospodarstw (zakaz krycia loch przez knury pochodzące z innych gospodarstw) oraz dzikami;

2.   Budynki ze szczelnymi i zabezpieczonymi drzwiami oraz oknami;

3.   Każdorazową zmianę obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego;

4.   Mycie i dezynfekcję  rąk oraz obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich oraz dezynfekcja używanego sprzętu wraz z ewidencją zakupów i zużycia środków dezynfekcyjnych;

5.   Zakaz wstępu do pomieszczeń inwentarskich osób nieupoważnionych oraz wjazdu na teren gospodarstwa nieupoważnionych środków transportu wraz z obowiązkowym prowadzeniem rejestru osób wchodzących do tych pomieszczeń oraz środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa;

6.   Plan bezpieczeństwa biologicznego opracowany na piśmie przez właściciela gospodarstwa i zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii obejmujący w szczególności:

a)    ustanowienie tzw. stref „czystych” w gospodarstwie, które obejmują budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania paszy i ściółki oraz pozostałych budynków,

b)   ustanowienie zasad wprowadzania (zakupu) nowych świń do gospodarstwa,

c)    opracowanie procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu do przewozu świń, sprzętu oraz osób.

 

W przypadku objęcia powiatu jednym z wyżej wymienionych obszarów objętych ograniczeniami stosowanie wszystkich powyższych zasad będzie podstawą do wystawienia świadectw zdrowia dla świń wprowadzanych do obrotu. Obowiązujące przepisy nie zezwalają na żadne odstępstwa w tym zakresie.

Weryfikacja spełniania powyższych zasad prowadzona będzie w trakcie kontroli gospodarstw przeprowadzanych w strefach I i II min. dwa razy w roku, a w strefie III min. cztery razy w roku.

W przypadku nie stosowania wszystkich powyższych zasad nie będzie możliwości wystawienia świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do obrotu z gospodarstwa, które w takim przypadku mogą być utrzymywane jedynie na potrzeby własne, ponieważ wraz z wprowadzeniem jednej z w/w stref zmianie ulegają zasady ich wystawiania.

Świadectwa zdrowia wystawiane będą na specjalnych drukach poświadczających spełnianie zasad bezpieczeństwa biologicznego, wyłącznie przez etatowych pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii.

 

Przypominam, że w strefie wolnej od afrykańskiego pomoru świń również obowiązują świadectwa zdrowia przy każdym przemieszczaniu świń, w tym również na sprzedaż tuczników, czy prosiąt do sąsiedniego gospodarstwa w tej samej miejscowości.

Za brak wymaganych świadectw zdrowia grożą bardzo wysokie kary finansowe.

 

 

W chwili obecnej powiat oławski znajduje się poza obszarami objętymi ograniczeniami i obowiązują na jego terenie zasady bioasekuracji opisane w § 1a rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 290)(wyciąg z przepisów w załączeniu do pisma). Niespełnianie tych podstawowych wymogów, może skutkować nakazem uboju świń z gospodarstwa oraz zakazem ich utrzymywania. 

 

Informuję ponadto, że na obszarach podlegających ograniczeniom, zgłoszenia zmiany stanu stada świń do BP ARiMR – z wyłączeniem urodzenia – należy dokonać  w terminie 2 dni od daty zdarzenia.

 

Uprzejmie proszę o potraktowanie wszystkich powyższych spraw jako pilne i bardzo poważne, ponieważ przy zaobserwowanej ostatnio dynamice rozprzestrzeniania się choroby należy spodziewać się, że w niedługim czasie na terenie powiatu oławskiego może zostać wyznaczony jeden z obszarów objętych ograniczeniami.

 

W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oławie lub telefonicznie pod numerami: 71 313 21 31.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – WYSOKIE ZAGROŻENIE

W związku z wystąpieniem wielu ognisk ASF na terytorium kraju (w tym w województwie dolnośląskim) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie zwraca się z prośbą o zachowanie wszelkich środków ostrożności w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?

Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:

 • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
 • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny – odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
 • nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
 • nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych stadach i mieć następujący obraz (objawy, które zawsze powinny zaniepokoić hodowcę):

 • ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami świń, bez innych objawów towarzyszących;
 • często spotykane objawy to: wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do (40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
 • do gorączki mogą dołączyć inne objawy kliniczne: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego, biegunka – często z domieszką krwi, wymioty oraz niedowład zadu, objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych, ronienia u prośnych macior;
 • niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Aktualna sytuacja w Polsce – mapy, obszary objęte restrykcjami i ograniczeniami, ogniska choroby u świń i przypadki dzików,

Kliknij w obrazek i otwórz mapę

Skip to content