KLAUZULA OGÓLNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie  informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie,
z siedzibą w Oławie: ul. 3 Maja 1, kontakt e-mail: olawa@wroc.wiw.gov.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Oławie – Marek Adamaszek; email: iod@piw.olawa.pl; tel:  608294903

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych, egzekucyjnych w administracji i wykroczeniowych; przekazywania informacji, wezwań, czynności sprawdzających, przeprowadzania postępowań, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień, zgodnie z Działem II ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
(t. j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze .zm.), na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
oraz w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych wrażliwych wtedy kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawi 2, 00-193 Warszawa;

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Korzystanie z uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz postępowania wykroczeniowego prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 2021r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1124 ze. zm.). Dostęp do akt postępowania administracyjnego lub wykroczeniowego czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach tych postępowań realizowany jest odpowiednio w oparciu o przepisy KPA albo przepisy KPW. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

KLAUZULA DLA KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie, z siedzibą w Oławie: ul. 3 Maja 1, kontakt e-mail: olawa@wroc.wiw.gov.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować
e-mailowo: iod@piw.olawa.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

3. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź CEiDG

4. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane konieczne do zawarcia umowy. 

5. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności na  otrzymywanie  zapytania ofertowych;    b  –  przetwarzanie  jest niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c – przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze,   w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   podatkowej

7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

9. Posiadają Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich    Prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.