Zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/429 podmiot, w celu rejestracji zakładu powiadamia  powiatowego lekarza weterynarii o już działającym zakładzie, bądź o zamierzonym podjęciu działalności.

Wniosek o rejestrację zakładu, zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/429 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu:

2) informacje o lokalizacji zakładu oraz opis obiektów w których będzie prowadzona działalność oraz o planowanym czasie jej prowadzenia;

3) informacje o rodzaju i zakresie działalności, w tym podanie przydomka hodowli, wskazanie gatunków oraz ras zwierząt objętych działalnością oraz zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu prowadzonej hodowli do Działu Specjalnego Produkcji Rolnej;

4) informacje o kategorii zwierząt objętych działalnością wraz ze wskazaniem dokładnej liczby zwierząt biorących udział w reprodukcji i ich potomstwa oraz  przedstawienie rodowodów zwierząt biorących udział w reprodukcji;

5) informacje o potencjale zakładu (liczba miotów w ciągu roku);

6) informacje o miejscu urodzenia psów, kotów, fretek (czy zwierzęta urodziły się w danej hodowli , czy zostały zakupione z innego miejsca, potwierdzenie  przynależności hodowli do  ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest  hodowla rasowych psów i kotów;

7) informacje o objęciu hodowli stałą opieką lekarsko – weterynaryjną przez lekarza weterynarii wolnej praktyki obejmującą regularne badanie zdrowia i kondycji zwierząt wraz ze wskazaniem nazwy i dokładnego adresu lecznicy weterynaryjnej oraz daty przeprowadzenia ostatniego badania zwierząt;

8) informację o realizacji obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz zastosowaniu profilaktyki przeciwpasożytniczej wraz z podaniem daty ostatniego szczepienia oraz podania środka przeciwpasożytniczego;

9) podpis właściciela zakładu lub osoby reprezentującej podmiot będący właścicielem zakładu.

Zarejestrowany zakład ma obowiązek  informowania powiatowego lekarza weterynarii o:

1) wszelkich zmianach w danym zakładzie dotyczących kwestii, o których mowa we wniosku;

2) każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład.

 

W przypadku zakładów prowadzących hodowle rasowych psów i kotów Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie rejestruje wyłącznie zakłady  należących do ogólnokrajowych organizacji społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.