Zwierzęta domowe to zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane w charakterze towarzysza. Podstawowym kryterium zaliczenia zwierzęcia do kategorii zwierząt domowych jest cel utrzymywania takich zwierząt, tj. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, jako ozdoba lub towarzysz człowieka (dotyczy nie tylko psów i kotów lecz także zwierząt takich jak np. gryzonie, fretki, króliki i inne utrzymywane przez człowieka w domu).

 

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. 

Zgodnie z rozporządzeniem 576/2013:

 – zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo);
– bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE);
– ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 92/65/EWG i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a;
płazy
gady
– ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE (drób);
– ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności,
 
towarzyszące swojemu właścicielowi (osoba fizyczna wskazana jako właściciel w dokumencie identyfikacyjnym zwierzęcia)   lub osobie upoważnionej (osoba fizyczna, którą właściciel upoważnił pisemnie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego w imieniu właściciela) podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym (przemieszczanie, którego celem nie jest ani sprzedaż, ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego), oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym odpowiedzialny jest właściciel lub taka osoba upoważniona, oznacza „zwierzę domowe„. 

 
W należycie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach zwierzę domowe może podróżować na podstawie upoważnienia właściciela
z upoważnioną w tym celu  osobą/zatwierdzoną firmą przewozową,
ale tylko w przypadku gdy zwierzę domowe przemieszcza się w okresie 5 dni przed lub po podróży swojego właściciela do miejsca docelowego właściciela zwierzęcia.

 
 

Wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami realizowany jest w oparciu o wymogi art. 10 dyrektywy Rady 92/65/EWG. Informacje Komisji Europejskiej o handlu wewnątrzunijnym dostępne są tutaj.

 

Zwierzętom podczas przemieszczania w celach komercyjnych (sprzedaż, przekazanie innemu właścicielowi i in.) oraz w przypadku niekomercyjnego przemieszczania psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż 5 sztuk, niezależnie od państwa członkowskiego przeznaczenia, musi towarzyszyć:

 • – paszport (więcej o paszporcie można przeczytać tutaj);
 • – wydrukowana wersja świadectwa zdrowia (wzór świadectwa określono w w załączniku E Dyrektywy 92/65/EWG, ostatnio zmienionym Decyzją Komisji (UE) nr 2013/518).

Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii państwa członkowskiego pochodzenia, który w przypadku przemieszczania o charakterze komercyjnym powiadamia o wysyłce właściwe władze państwa przeznaczenia (poprzez system TRACES).

W ciągu 48 godzin przed wysyłką zwierząt, upoważniony lekarz weterynarii musi potwierdzić, że zwierzęta są zdrowe i zdolne do podróży do miejsca przeznaczenia. 

W przypadku przemieszczania psów, kotów i fretek w liczbie większej niż 5 sztuk, w celach niekomercyjnych, okres ważności świadectwa zdrowia wynosi 4 miesiące od daty jego wystawienia lub do momentu upływu daty ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie wskazanej w paszporcie – w zależności, która data jest wcześniejsza.

 

UWAGA: W przypadku wysyłek psów i kotów do Belgii obowiązują dodatkowe wymogi.

 • Paszport jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psy, koty, fretki, pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wzór paszportu wydawanego w UE został określony w Części 1 Aneksu nr III rozporządzenia 577/2013 .

 Paszport zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:

 • umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny wskazywany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
 • imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia podana przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne bądź wyróżniające lub znaki szczególne danego zwierzęcia domowego;
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela;
 • imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;
 • podpis właściciela;
 • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
 • data pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania;
 • informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
 • inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.

Paszport wystawia upoważniony lekarz weterynarii (informacja dla lekarzy: Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących) po:

 • sprawdzeniu, czy zwierzę domowe oznakowano zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • należytym uzupełnieniu stosownych pozycji w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, oraz
 • podpisaniu dokumentu identyfikacyjnego przez właściciela zwierzęcia.

Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Paszport wydany w Polsce można sprawdzić na stronie KILW za pośrednictwem WETSystems, poprzez wpisanie numeru paszportu lub numeru microczipu.

 

UWAGA:

– paszport musi być w całości uzupełniony przez upoważnionego lekarza weterynarii, a dane zawarte w paszporcie powinny zostać wprowadzone do systemu paszportowego WETSystem;

– przed wydaniem paszportu oraz przed każdym wpisem do paszportu należy dokonać identyfikacji zwierzęcia, co powoduje obowiązek bezwzględnej obecności tego zwierzęcia podczas wykonywania czynności przez upoważnionego lekarza wetrynarii;

– upoważniony lekarz weterynarii ma obowiązek wprowadzić dane do systemu WETSystem niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie  2 dni,  od daty wystawienia dokumentu lub dokonania w nim wpisu;

– dane właściciela zwierzęcia domowego w paszporcie muszą być poświadczone jego własnoręcznym podpisem.