Udostępnienie informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) są udostępnione na wniosek, który należy kierować na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie, ul. 3 Maja 1 55-200 Oława.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje m.in. na wniosek, którego wzór dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012r. , poz. 94).

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną lub przekazaną przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie jest zobowiązany do:

  1. poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie;
  2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie;
  3. poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie;
  4.  wykorzystywania informacji publicznej pozyskanej od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie w pierwotnej formie oraz informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie nie odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystanie nie spełnia wyżej określonych warunków.

Powyższe warunki zostały określone zgodnie z art. 23b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

W przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, wnioskodawcy przysługują środki prawne przewidziane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).”