Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.piw.olawa.pl Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie

Data publikacji strony internetowej: 05.07.2019r.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.05.2021 – Aktualizacja deklaracji dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów); w miarę możliwości technicznych powyższe będzie stopniowo poprawiane, a nowe dokumenty będą przygotowywane poprawnie; część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; nie wszystkie narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść są dostępne bez użycia myszki (za pomocą klawiatury). 

WYŁĄCZENIA: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Część dokumentów i treści na stronie www została opublikowana zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie. 

UŁATWIENIA: możliwość powiększenia wielkości liter, zmiany kontrastu i tła strony strony, zmiany czytelności czcionki, podkreślenia umieszczonych na stronie linków, użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia aktualizacji : 28.05.2021r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Wierciński, olawa@wroc.wiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 313 21 32. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: Budynek:  Starostwo Powiatowe w Oławie. Adres: ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 21 32. Inspektorat znajduje się na trzecim piętrze. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie Braille’a. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i trzecim piętrze. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.