UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA

Kategoria: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

BADANIE MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI – PRZYJMOWANIE PRÓB WYŁĄCZNIE Z TERENU POWIATU OŁAWSKIEGO

Mając na celu ujednolicenie postępowania  w odniesieniu do badania  mięsa na obecność włośni oraz fakt że ustawowym zadaniem własnym poszczególnych powiatowych lekarzy weterynarii  jest zapewnienie dostępności badania na terenie własnego powiatu  informujemy, że do badania będą przyjmowane wyłącznie próby mięsa od zwierząt pozyskanych na terenie powiatu oławskiego.

BADANIE MIĘSA ŚWIŃ I DZIKÓW NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

Badania  na obecność larw włośni  od  świń ubitych na użytek własny, odstrzelonych dzików w celu produkcji mięsa na użytek własny lub przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej,  wykonywane są w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48,  53-135 Wrocław.  

Badania wykonywane będą we wtorki i piątki, dlatego próby do badań należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie:

– w poniedziałek do godziny 11.00

– w czwartek do godziny 11.00

 

Wymagania dotyczące dostarczanych prób:

–   próba nie mniejsza niż 100g pochodząca z miejsc predylekcyjnych ( świnia: filary przepony, mięśnie żuchwowe;  dzik: filary przepony, mięśnie przedramienia, mięśnie języka)

 – dostarczaną próbę należy schłodzić aby zapobiec rozkładowi gnilnemu

– próby dostarczyć w czystym, oznakowanym opakowaniu ( pojemniki plastikowe)

– do każdej próby należy dołączyć uzupełnioną czytelnie drukowanymi literami i podpisaną cześć pierwszą zlecenia badania urzędowego mięsa na obecność włośni ( jeżeli odstrzelony dzik oznakowany jest znacznikiem IW należy wpisać numer znacznika w pozycję NR IW w zleceniu badania)

POBIERZ DRUK ZLECENIA (druk interaktywny)

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania na obecność włośni stwierdzi się, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi (wolne od larw włośnia), wystawione zostanie zaświadczenie o przeprowadzeniu badania.

Jeżeli w badanej próbce zostanie stwierdzona obecność larw włośni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie nakaże konfiskatę i zniszczenie całej tuszy w drodze decyzji administracyjnej o rygorze natychmiastowej wykonalności. 
Od decyzji w sprawie oceny mięsa nie przysługuje odwołanie, decyzja jest ostateczna. 

Informacja o wyniku badania przekazywana będzie (osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na wskazany adres email) w godzinach pracy urzędu. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania przekazywane będzie w formie wskazanej w zleceniu badania.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie nie pobiera opłaty  za przeprowadzenie badania mięsa na użytek własny (świnie, dziki), pochodzącego z uboju, jak i z poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki).

Skip to content