UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA

Kategoria: Bez kategorii

Utrudnienia w pracy inspektoratu w dniach 26-27.10.2022

W związku z ćwiczeniami symulacyjnymi dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w dniach 26-27 października, mogą występować czasowe utrudnienia w działalności inspektoratu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów 607 079 193 lub 517 374 528.

Za utrudnienia przepraszamy

RZEKA ODRA – KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje, że w próbach śniętych ryb, pobranych do badań w dniu 2 sierpnia 2022r. ze śluzy Zwierzyniec Duży w Oławie, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości rtęci.  Ostateczne wyniki badań otrzymane w dniu 16 sierpnia 2022r. z Zakładu Higieny Weterynaryjnej  we Wrocławiu  nie potwierdzają również przekroczenia dopuszczalnych poziomów kadmu, ołowiu i arsenu, natomiast pestycydy chloroorganiczne i kongenery PCB  – wyniki  poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego lub poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów.

Wynik badań z dnia 16 sierpnia 2022r. w kierunku metali (arsen, bar, chrom, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, selen, wand)  wykonane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,   na próbie ryby śniętej pobranej w dniu 13 sierpnia 2022r. ze zbiornika Łacha Jelcz – są typowe dla wartości stwierdzanych u ryb słodkowodnych występujących na terenie kraju.

W związku z opublikowanym rozporządzeniem porządkowym  wojewody dolnośląskiego  z dnia 12 sierpnia 2022r. zabrania się korzystania z wód Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący:

– zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;

– zakaz pojenia zwierząt;

– zakaz połowu ryb

 

(uzupełniono 16.08.2022r)

 

ASF – OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje o bardzo dużym wzroście zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu, w związku z intensywnym rozprzestrzenianiem się choroby na terenie kraju oraz województwa dolnośląskiego. Od początku roku na terenie kraju stwierdzono 63 ogniska choroby w gospodarstwach, w tym 7 ognisk w województwie dolnośląskim oraz 1994 ognisk choroby u dzików, w tym liczne  ogniska w województwie dolnośląskim.

 

W przypadku wystąpienia choroby u trzody chlewnej lub dzików wyznaczane są obszary objęte ograniczeniami:

1)   obszar III – czerwony, wyznaczany przy wystąpieniu ogniska u świń,

2)   obszar II – różowy, wyznaczany przy wystąpieniu ogniska u dzików,

3)  obszar I – niebieski, tzw. strefa ochronna pomiędzy obszarami II i III,
a strefą wolną od choroby.

Aktualne mapy obszarów objętych ograniczeniami dostępne są na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

MAPA STREF ASF dolnośląskie

W chwili obecnej obszary objęte ograniczeniami wyznaczone są na przeważającej części województwa dolnośląskiego, na terenie następujących powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, polkowickiego, głogowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, średzkiego i wrocławskiego. Dodatkowo powiat oławski graniczy z obszarem objętym ograniczeniami obejmującym powiat namysłowski w województwie opolskim.

 

Na wszystkich obszarach objętych ograniczeniami występują bardzo duże trudności w obrocie trzodą chlewną.

Świnie mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie z gospodarstw, które spełniają bardzo rygorystyczne zasady tzw. bezpieczeństwa biologicznego, obejmujące w szczególności:

1.   Szczelne i pełne ogrodzenie całego gospodarstwa lub co najmniej budynków, w których utrzymywane są świnie, pasza i ściółka, zabezpieczające przed kontaktem    z trzodą chlewną z innych gospodarstw (zakaz krycia loch przez knury pochodzące z innych gospodarstw) oraz dzikami;

2.   Budynki ze szczelnymi i zabezpieczonymi drzwiami oraz oknami;

3.   Każdorazową zmianę obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego;

4.   Mycie i dezynfekcję  rąk oraz obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich oraz dezynfekcja używanego sprzętu wraz z ewidencją zakupów i zużycia środków dezynfekcyjnych;

5.   Zakaz wstępu do pomieszczeń inwentarskich osób nieupoważnionych oraz wjazdu na teren gospodarstwa nieupoważnionych środków transportu wraz z obowiązkowym prowadzeniem rejestru osób wchodzących do tych pomieszczeń oraz środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa;

6.   Plan bezpieczeństwa biologicznego opracowany na piśmie przez właściciela gospodarstwa i zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii obejmujący w szczególności:

a)    ustanowienie tzw. stref „czystych” w gospodarstwie, które obejmują budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania paszy i ściółki oraz pozostałych budynków,

b)   ustanowienie zasad wprowadzania (zakupu) nowych świń do gospodarstwa,

c)    opracowanie procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu do przewozu świń, sprzętu oraz osób.

 

W przypadku objęcia powiatu jednym z wyżej wymienionych obszarów objętych ograniczeniami stosowanie wszystkich powyższych zasad będzie podstawą do wystawienia świadectw zdrowia dla świń wprowadzanych do obrotu. Obowiązujące przepisy nie zezwalają na żadne odstępstwa w tym zakresie.

Weryfikacja spełniania powyższych zasad prowadzona będzie w trakcie kontroli gospodarstw przeprowadzanych w strefach I i II min. dwa razy w roku, a w strefie III min. cztery razy w roku.

W przypadku nie stosowania wszystkich powyższych zasad nie będzie możliwości wystawienia świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do obrotu z gospodarstwa, które w takim przypadku mogą być utrzymywane jedynie na potrzeby własne, ponieważ wraz z wprowadzeniem jednej z w/w stref zmianie ulegają zasady ich wystawiania.

Świadectwa zdrowia wystawiane będą na specjalnych drukach poświadczających spełnianie zasad bezpieczeństwa biologicznego, wyłącznie przez etatowych pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii.

 

Przypominam, że w strefie wolnej od afrykańskiego pomoru świń również obowiązują świadectwa zdrowia przy każdym przemieszczaniu świń, w tym również na sprzedaż tuczników, czy prosiąt do sąsiedniego gospodarstwa w tej samej miejscowości.

Za brak wymaganych świadectw zdrowia grożą bardzo wysokie kary finansowe.

 

 

W chwili obecnej powiat oławski znajduje się poza obszarami objętymi ograniczeniami i obowiązują na jego terenie zasady bioasekuracji opisane w § 1a rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 290)(wyciąg z przepisów w załączeniu do pisma). Niespełnianie tych podstawowych wymogów, może skutkować nakazem uboju świń z gospodarstwa oraz zakazem ich utrzymywania. 

 

Informuję ponadto, że na obszarach podlegających ograniczeniom, zgłoszenia zmiany stanu stada świń do BP ARiMR – z wyłączeniem urodzenia – należy dokonać  w terminie 2 dni od daty zdarzenia.

 

Uprzejmie proszę o potraktowanie wszystkich powyższych spraw jako pilne i bardzo poważne, ponieważ przy zaobserwowanej ostatnio dynamice rozprzestrzeniania się choroby należy spodziewać się, że w niedługim czasie na terenie powiatu oławskiego może zostać wyznaczony jeden z obszarów objętych ograniczeniami.

 

W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oławie lub telefonicznie pod numerami: 71 313 21 31.

UWAGA 14 grudnia 2020r. Inspektorat nie będzie przyjmował interesantów.

Uprzejmie informujemy, że z powodu prowadzonych przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. prac remontowych sieci energetycznej, w poniedziałek 14 grudnia 2020r. czasowo zostanie wstrzymana dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Oławie, w którym mieści się Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie.

W tym dniu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie nie będzie obsługiwał interesantów, a sam urząd wykonywał będzie swoją pracę zdalnie.

Kontakt z inspektoratem możliwy będzie jedynie poprzez:
– pocztę elektroniczną: olawa@wroc.wiw.gov.pl
– skrzynkę podawczą EPUAP
– formularz kontaktowy na stronie www.piw.olawa.pl
– skrzynkę odbiorczą dokumentów wystawioną przed wejściem do Starostwa Powiatowego.

Pełne dane kontaktowe na stornie BIP oraz w zakładce KONTAKT.

Skip to content