24 października Prezes Rady Ministrów  podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej [1] dni wolnych od pracy. Dni te zostały wyznaczone z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy za święto, które wypada w sobotę [2] .

 

Zarządzenie wyznacza dwa dni wolne od pracy:

  • 2 listopada 2023 r. – za Narodowe Święto Niepodległości, które przypada w sobotę 11 listopada 2023 r.,
  • 2 stycznia 2024 r. – za Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Akt wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. z dniem 26 października 2023 r.

Podstawa prawna

[1] art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598)

[2] art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)