Postępowanie prowadzone jest na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd9fce79-5142-4a48-bfc6-9eca99a9d230