Badania  na obecność larw włośni  od  świń ubitych na użytek własny, odstrzelonych dzików w celu produkcji mięsa na użytek własny lub przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej,  wykonywane są w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48,  53-135 Wrocław.  

Badania wykonywane będą we wtorki i piątki, dlatego próby do badań należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie:

– w poniedziałek do godziny 11.00

– w czwartek do godziny 11.00

 

Wymagania dotyczące dostarczanych prób:

–   próba nie mniejsza niż 100g pochodząca z miejsc predylekcyjnych ( świnia: filary przepony, mięśnie żuchwowe;  dzik: filary przepony, mięśnie przedramienia, mięśnie języka)

 – dostarczaną próbę należy schłodzić aby zapobiec rozkładowi gnilnemu

– próby dostarczyć w czystym, oznakowanym opakowaniu ( pojemniki plastikowe)

– do każdej próby należy dołączyć uzupełnioną czytelnie drukowanymi literami i podpisaną cześć pierwszą zlecenia badania urzędowego mięsa na obecność włośni ( jeżeli odstrzelony dzik oznakowany jest znacznikiem IW należy wpisać numer znacznika w pozycję NR IW w zleceniu badania)

POBIERZ DRUK ZLECENIA (druk interaktywny)

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania na obecność włośni stwierdzi się, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi (wolne od larw włośnia), wystawione zostanie zaświadczenie o przeprowadzeniu badania.

Jeżeli w badanej próbce zostanie stwierdzona obecność larw włośni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie nakaże konfiskatę i zniszczenie całej tuszy w drodze decyzji administracyjnej o rygorze natychmiastowej wykonalności. 
Od decyzji w sprawie oceny mięsa nie przysługuje odwołanie, decyzja jest ostateczna. 

Informacja o wyniku badania przekazywana będzie (osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na wskazany adres email) w godzinach pracy urzędu. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania przekazywane będzie w formie wskazanej w zleceniu badania.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie nie pobiera opłaty  za przeprowadzenie badania mięsa na użytek własny (świnie, dziki), pochodzącego z uboju, jak i z poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki).