Postępowanie prowadzone jest na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04cfb995-9fa2-46be-9a62-fe4f710b1780