POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OŁAWIE

UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA

BADANIE MIĘSA ŚWIŃ I DZIKÓW NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

Badania  na obecność larw włośni  od  świń ubitych na użytek własny, odstrzelonych dzików w celu produkcji mięsa na użytek własny lub przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej,  wykonywane są w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48,  53-135 Wrocław.  

Badania wykonywane będą we wtorki i piątki, dlatego próby do badań należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie:

– w poniedziałek do godziny 11.00

– w czwartek do godziny 11.00

 

Wymagania dotyczące dostarczanych prób:

–   próba nie mniejsza niż 100g pochodząca z miejsc predylekcyjnych ( świnia: filary przepony, mięśnie żuchwowe;  dzik: filary przepony, mięśnie przedramienia, mięśnie języka)

 – dostarczaną próbę należy schłodzić aby zapobiec rozkładowi gnilnemu

– próby dostarczyć w czystym, oznakowanym opakowaniu ( pojemniki plastikowe)

– do każdej próby należy dołączyć uzupełnioną czytelnie drukowanymi literami i podpisaną cześć pierwszą zlecenia badania urzędowego mięsa na obecność włośni ( jeżeli odstrzelony dzik oznakowany jest znacznikiem IW należy wpisać numer znacznika w pozycję NR IW w zleceniu badania)

POBIERZ DRUK ZLECENIA (druk interaktywny)

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania na obecność włośni stwierdzi się, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi (wolne od larw włośnia), wystawione zostanie zaświadczenie o przeprowadzeniu badania.

Jeżeli w badanej próbce zostanie stwierdzona obecność larw włośni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie nakaże konfiskatę i zniszczenie całej tuszy w drodze decyzji administracyjnej o rygorze natychmiastowej wykonalności. 
Od decyzji w sprawie oceny mięsa nie przysługuje odwołanie, decyzja jest ostateczna. 

Informacja o wyniku badania przekazywana będzie (osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na wskazany adres email) w godzinach pracy urzędu. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania przekazywane będzie w formie wskazanej w zleceniu badania.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie nie pobiera opłaty  za przeprowadzenie badania mięsa na użytek własny (świnie, dziki), pochodzącego z uboju, jak i z poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki).

RZEKA ODRA – KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje, że w próbach śniętych ryb, pobranych do badań w dniu 2 sierpnia 2022r. ze śluzy Zwierzyniec Duży w Oławie, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości rtęci.  Ostateczne wyniki badań otrzymane w dniu 16 sierpnia 2022r. z Zakładu Higieny Weterynaryjnej  we Wrocławiu  nie potwierdzają również przekroczenia dopuszczalnych poziomów kadmu, ołowiu i arsenu, natomiast pestycydy chloroorganiczne i kongenery PCB  – wyniki  poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego lub poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów.

Wynik badań z dnia 16 sierpnia 2022r. w kierunku metali (arsen, bar, chrom, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, selen, wand)  wykonane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,   na próbie ryby śniętej pobranej w dniu 13 sierpnia 2022r. ze zbiornika Łacha Jelcz – są typowe dla wartości stwierdzanych u ryb słodkowodnych występujących na terenie kraju.

W związku z opublikowanym rozporządzeniem porządkowym  wojewody dolnośląskiego  z dnia 12 sierpnia 2022r. zabrania się korzystania z wód Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący:

– zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;

– zakaz pojenia zwierząt;

– zakaz połowu ryb

 

(uzupełniono 16.08.2022r)

 

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

Kliknij tutaj – click here – натисніть тут

Wniosek o pozwolenie – Заява про видачу ліцензії – Application for permission

POTWIERDZONO 1 PRZYPADEK ASF U DZIKA NA TERENIE POWIATU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje,  że w dniu 4 listopada 2021r. otrzymał z Krajowego Laboratorium Referyncyjnego  zlokalizowanego w  Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowowym Instytucie Badawczym  w Puławach potwierdzenie wyniku dodatniego w kierunku afrykańskiego pomoru świń  u padłego dzika znalezionego w kompleksie leśnym w okolicach wsi Kopalina, na terenie gminy Oława,  w obwodzie łowieckim 256. Dzik został znaleziony w strefie objętej ograniczeniami II ( strefa różowa).

Aktualne informacje odnośnie ASF publikowane są w zakładce AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

W przypadku znalezienia padłego dzika, należy zgłosić ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie ( telefonicznie lub poprzez system ZIPOD) lub służb powiatowych.

OBSZARY Z ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO 2021/605 – REGIONALIZACJA POWIATU

W dniu 22 października zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1850 z dnia 21 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  W załączniku do rozporządzenia wpisane są obszary na terenie powiatu Oławskiego  objęte ograniczeniami.

Obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) obejmuje:

  • część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4

Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) obejmuje:

  • gminę Jelcz-Laskowice
  • gminę Oława z miastem Oława
  • część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4

Na terenie obszarów od dnia 23 października 2021r. obowiązuje szereg zakazów i nakazów dla hodowców świń oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. 

Szczegółowe informacje dostępne będą w zakładce AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ oraz udzielane są telefonicznie przez pracowników inspektoratu. 

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W SPRAWIE ZWALCZANIA ASF U DZIKÓW

W dniu 19 października 2021r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 27 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego. 

Rozporządzenie określa tereny skażone na terenie województwa, w tym na terenie powiatu oławskiego,  w których obowiązują zakazy i nakazy m.in.  dla hodowców świń oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. 

Obszar skażony na terenie powiatu oławskiego jest wynikiem potwierdzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń u 2 dzików znalezionych przy granicy powiatu oławskiego, w gminie Siechnice,  między wsią  Kotowice i osadą Durok. 

Bieżące informacji na temat aktualnej sytuacji epizootycznej publikowane będą w zakładce AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

« Older posts
Skip to content